Książka Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego wydanie 4 – 2021 rok.

Książka Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego to idealne narzędzie dla przyszłych przewoźników oraz osób zarządzających transportem pozwalające na samodzielne przygotowanie do egzaminu państwowego.

Wieloletnie doświadczenie autorów w publikowaniu materiałów dydaktycznych połączone z praktyką zawodową w branży transportowej pozwoliło na wydanie podręcznika który nie tylko w sposób rzetelny i fachowy przedstawia często nie łatwe zagadnienia z wielu dziedzin, takich jak elementy prawa, podatki, zarządzenie przedsiębiorstwem, czy normy techniczne w transporcie, ale również dzięki przystępnej formie jest polecany m. in. dla osób nie mających wcześniej styczności z omawianymi zagadnieniami.

Stan prawny na dzień 11.01.2021

Cena detaliczna

125 zł brutto
 • Wysyłka: tego samego dnia (zamówienia złożone do godz. 16:00)
 • paczkomat
 • kurier

Cena hurtowa

Atrakcyjne rabaty- %
 • Współpracujemy z:
 • Ośrodkami szkoleń
 • Hurtowniami
 • Księgarniami

Co nas wyróżnia?

Skrócony spis treści.

  1. Definicja umowy
  2. Sposoby zawierania umów
  3. Formy zawierania umów
  4. Prawny podział umów
  5. Rzeczowy podział umów
   1. Umowy o przeniesienie praw
   2. Umowy o korzystanie z cudzych praw
   3. Umowy o usługi ogólne
   4. Umowy transportowe
   5. Inne umowy
  6. Przedawnienia
  7. Pełnomocnictwa do zarządzenia firmą
  8. Podsumowanie rozdziału
 • Działalność gospodarcza
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  1. Firmy prawa cywilnego
   1. Jednoosobowa działalność gospodarcza
   2. Spółka cywilna
  2. Spółki prawa handlowego
   1. Osobowe spółki prawa handlowego
    1. Spółka jawna
    2. Spółka partnerska
    3. Spółka komandytowa
    4. Spółka komandytowo-akcyjna
   2. Kapitałowe spółki prawa handlowego
    1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    2. Spółka akcyjna
    3. Prosta spółka akcyjna – s. 50
   3. Przekształcenie, łączenie i podział spółek
    1. Przekształcenie spółek
    2. Łączenie spółek
    3. Podział spółek
   4. Spółdzielnie
   5. Firmy i osoby zagraniczne
  3. Upadłość przedsiębiorstw
 • Podsumowanie rozdziału

 

 • Wybrane zagadnienie z prawa pracy
  1. Cel przepisów i definicje
  2. Podstawowe zasady prawa pracy
  3. Stosunek pracy i umowa o pracę
  4. Zawarcie umowy o pracę
  5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę
  6. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona
  7. Inne świadczenia i odprawy związane z pracą
  8. Układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania
  9. Obowiązki pracodawcy
  10. Obowiązki pracownika
  11. Prawa pracownika
  12. Regulamin pracy
  13. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
  14. Odpowiedzialność materialna pracowników
   1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
   2. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
  15. Czas pracy pracowników
   1. Nominalny czas pracy
   2. Praca w godzinach nadliczbowych
   3. Praca w porze nocnej
   4. Praca w niedziele i święta
  16. Urlopy pracownicze
   1. Urlopy wypoczynkowe
   2. Urlopy bezpłatne
  17. Zatrudnienie młodocianych
  18. Rozpatrywanie sporów pracowniczych i przedawnienie roszczeń
  19. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  20. Podsumowanie rozdziału
  21. Bezpieczeństwo i higiena pracy
   1. Podstawowe obowiązki pracodawcy
   2. Prawa i obowiązki pracownika
   3. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
   4. Profilaktyczna ochrona zdrowia
   5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
   6. Szkolenia
   7. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
   8. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
   9. Nadzór nad warunkami pracy
  22. Podsumowanie rozdziału
 • Czas pracy kierowców
  1. Definicja czasu pracy
  2. Systemy czasu pracy
  3. Unijne normy czasu pracy kierowców
   1. Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu
    1. Normy nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu
    2. Normy dobowego czasu prowadzenia pojazdu
    3. Normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
    4. Normy dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
   2. Normy czasu odpoczynku kierowcy
    1. Normy dobowego czasu odpoczynku kierowcy
    2. Norma dobowego czasu odpoczynku załogi dwuosobowe
    3. Norma dobowego czasu odpoczynku na promie lub platformie pociągu
    4. Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy
    5. Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych przewozach osób
  4. Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków kierowców wykonujących regularne przewozy osób na trasach do 50 km
   1. Przerwy socjalne w pracy kierowców
   2. Nocna praca kierowców
   3. Praca kierowców w godzinach nadliczbowych
   4. Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy
   5. Podsumowanie rozdziału
 • Tachografy
  1. Tachografy analogowe
  2. Tachografy cyfrowe
  3. Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy
  4. Eksploatacja tachografów – obowiązki pracodawcy
  5. Eksploatacja tachografów – obowiązki kierowcy
  6. Podsumowanie rozdziału
 • Organizacje społeczne i zawodowe
 • Związki zawodowe
 • Krajowe organizacje zawodowe
  1. Krajowe organizacje zawodowe przewozu osób
  2. Krajowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy
 • Międzynarodowe organizacje zawodowe
  1. Międzynarodowe organizacje zawodowe przewozów osób
  2. Międzynarodowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy

 

 

 

 • Pojęcie podatku
 • Podatki związane z majątkiem trwałym
 • Podatki związane z eksploatacją pojazdów
 • Podatki związane z działalnością gospodarczą
 • Podsumowanie rozdziału

 

 

 

 • Organizacja i zarządzanie
  1. Pojęcie i cel organizacji
  2. Otoczenie organizacji
  3. Struktura organizacyjna
  4. Zarządzanie firmą
   1. Rola zarządzania
   2. Rodzaje zarządzania
   3. Rola menedżera w zarządzaniu
   4. Rola zasobów w zarządzaniu
   5. Współczesne metody zarządzania
  5. Planowanie w firmie
  6. Pojęcia planowania i planu
  7. Metody planowania
  8. Budżet i budżetowanie
  9. Marketing w firmie
  10. Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu
   1. Co to jest EDI?
   2. Techniki elektroniczne
    1. Systemy komputerowe
    2. Sieci komputerowe
    3. Usługi telekomunikacyjne
  11. Podsumowanie rozdziału
 • Prawo finansowe
  1. System ewidencji gospodarczej
   1. Ewidencja operatywna
   2. Rachunkowość
    1. Księgowość
    2. Koszty w przedsiębiorstwie
    3. Kalkulacja
     1. Analizy ex post
     2. Analizy ex ante.
    4. Sprawozdawczość finansowa
    5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
    6. Amortyzacja
    7. Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości
   3. Sprawozdawczość statystyczna
   4. Statystyka
   5. Podsumowanie rozdziału
  2. Bieżące finansowanie przedsiębiorstw
   1. Banki i rozliczenia bankowe
   2. Banki i ich rodzaje
   3. Kryteria wyboru banku
   4. Finansowe rozliczenia bankowe
   5. Rozliczenia gotówkowe
   6. Rozliczenia bezgotówkowe
   7. Usługi depozytowe
   8. Poręczenia
   9. Podsumowanie rozdziału
 • Kredyty bankowe i ich zabezpieczanie
  1. Pojęcie kredytu i ich rodzaje
  2. Zabezpieczenie kredytów
  3. Podsumowanie rozdziału
  4. Inwestycje i ich finansowanie
   1. Pojęcie inwestycji
   2. Źródła finansowania inwestycji
   3. Ocena opłacalności inwestycji
   4. Podsumowanie rozdziału
  5. Ubezpieczenia w transporcie drogowym
   1. Ubezpieczenia społeczne
    1. Ubezpieczenia pracownicze
     1. Ubezpieczenia emerytalne
     2. Ubezpieczenia rentowe
     3. Ubezpieczenia chorobowe
     4. Ubezpieczenia wypadkowe
    2. Ubezpieczenia zdrowotne
   2. Ubezpieczenia działalności gospodarczej
    1. Ubezpieczenia osobowe
    2. Ubezpieczenia majątkowe
    3. Ubezpieczenie mienia
    4. Ubezpieczenia OC
   3. Ubezpieczenia komunikacyjne
    1. Ubezpieczenie OC
    2. Ubezpieczenie „Zielona karta”
    3. Ubezpieczenie AC
    4. Ubezpieczenie NNW
    5. Ubezpieczenie Car Assistance
   4. Podsumowanie rozdziału

 

 

 

 • Informacje ogólne
 • Dopuszczenie do zawodu przewoźnika drogowego
 • Wspólne warunki wykonywania transportu osób i rzeczy
 • Ogólne warunki wykonywania transportu osób lub rzeczy
 • Szczegółowe wymagania wykonywania transportu osób lub rzeczy
  1. Posiadanie dobrej reputacji
  2. Posiadanie wymaganego poziomu wiedzy
  3. Posiadanie wymaganej sytuacji finansowej
  4. Zatrudnianie kierowców o wymaganych kwalifikacjach
  5. Posiadanie tytułu prawnego do pojazdów
  6. Ustanowienie osoby zarządzającej transportem
  7. Posiadanie bazy eksploatacyjnej
  8. Posiadanie dostępu do zaplecza technicznego
 • Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego osób
  1. Licencje na przewozy osób małymi pojazdami
  2. Zezwolenia w przewozach osób
   1. Rodzaje przewozów osób
   2. Zezwolenia na regularne i regularne specjalne krajowe przewozy osób
   3. Zezwolenia w międzynarodowych przewozach osób
  3. Organizacja przewozów osób wg nowych przepisów
   1. Organizacja przewozów osób w krajowym transporcie publicznym
   2. Organizacja przewozów osób w międzynarodowym transporcie publicznym
  4. Warunki wykonywania przewozów osób na potrzeby własne
  5. Realizacja drogowych przewozów osób
   1. Umowa przewozu osób
   2. Umowa przewozu bagażu
   3. Prawa pasażerów
   4. Honorowanie ulg obywateli
   5. Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej
 • Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego rzeczy
  1. Transport rzeczy małymi pojazdami (do 3,5 tony)
  2. Zezwolenia dodatkowe w transporcie rzeczy
   1. Zezwolenia dodatkowe w krajowych przewozach rzeczy
   2. Zezwolenia dodatkowe w międzynarodowych przewozach rzeczy
  3. Realizacja drogowych przewozów rzeczy
   1. Umowa przewozu rzeczy
   2. Reklamacje, roszczenia i ich przedawnienie
 • Pośrednictwo w przewozie rzeczy – warunki wykonywania
 • Przewozy na potrzeby własne – warunki wykonywania
 • Przewozy kabotażowe – warunki wykonywania
  1. Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej
  2. Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej
 • Spedycja
 • Logistyka
 • Zasady korzystania z zezwoleń, licencji i zaświadczeń
  1. Obowiązki przewoźnika
  2. Nowe wypisy z zezwoleń i licencji
  3. Zawieszanie zezwoleń i licencji
  4. Przenoszenie uprawnień do zezwoleń i licencji
  5. Cofanie zezwoleń i licencji
   1. Standardowe warunki cofania zezwoleń i licencji
   2. Dodatkowe warunki cofania zezwoleń i licencji
  6. Wygasanie zezwoleń i licencji
 • Opłaty administracyjne w transporcie drogowym
 • Fakturowanie usług przewozowych
 • Podsumowanie rozdziału
 • Umowy międzynarodowe w transporcie
  1. Prawo Unii Europejskiej
  2. Umowy bilateralne
  3. Konwencje międzynarodowe
   1. Konwencje międzynarodowe dla przewozów osób i rzeczy
    1. Porozumienie EKMT
    2. Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego
    3. Konwencje socjalne w transporcie
    4. Konwencja celna CPD
   2. Konwencje międzynarodowe w przewozach osób
   3. Konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy
    1. Konwencja CMR
    2. Reguły INCOTERMS
    3. Konwencja ATP
    4. Umowa Europejska ADR
    5. Konwencja Bazylejska
    6. Konwencja o bezpiecznych kontenerach
    7. Konwencje celne
     1. Wspólna Procedura Tranzytowa (WPT)
     2. Konwencja TIR
     3. Konwencja ATA
     4. Podsumowanie rozdziału
 • Kontrole w transporcie
  1. Kontrole administracyjne
  2. Inspekcja Transportu Drogowego
  3. System KREPTD
  4. Policja drogowa
  5. Państwowa Inspekcja Pracy
  6. Inne kontrole
   1. Urzędy Celno-Skarbowe
   2. Straż Graniczna
   3. Straż Gminna (Miejska)
   4. Zarządcy Dróg Publicznych
   5. Straż Leśna
   6. Straż Pożarna
   7. Państwowa Inspekcja Sanitarna
   8. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna
  7. Podsumowanie rozdziału
 • Struktura i organizacja transportu drogowego
  1. Struktura i organizacja transportu osób
  2. Struktura i organizacja transportu rzeczy

 

 

 

 • Utrzymanie stanu technicznego pojazdów
  1. Certyfikacja i homologacja
  2. Badania techniczne pojazdów
  3. Rejestracja pojazdów
  4. Obsługa pojazdów
  5. Naprawy pojazdów
  6. Zużycie pojazdów
 • Wyposażenie wspólne dla wszystkich pojazdów
 • Wymagania ekologiczne wobec pojazdów
 • Informacje dodatkowe w zakresie przewozów osób
  1. Parametry techniczne i wyposażenie autobusów
  2. Specjalizacja w zakresie przewozów osób
 • Informacje dodatkowe w zakresie przewozów rzeczy
  1. Parametry techniczne i wyposażenie samochodów ciężarowych
  2. Urządzenia ładunkowe
  3. Opakowania towarów
  4. Jednostki ładunkowe
   1. Paletyzowanie
   2. Pakietowanie
   3. Konteneryzacja
  5. Specjalizacja w zakresie przewozów rzeczy
   1. Przewozy ADR
   2. Przewozy odpadów
   3. Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych
   4. Przewozy żywych zwierząt
   5. Przewozy nienormatywne
   6. Przewozy kombinowane
   7. Przewozy towarów wrażliwych
 • Podsumowanie rozdziału

 

 

 

 • Bezpieczeństwo drogowe w przewozach osób i rzeczy
  1. Wymagania wobec kierowców
   1. Posiadanie wymaganego prawa jazdy
   2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych
  2. Sieci drogowe w kraju i w Europie
   1. Sieć dróg krajowych
   2. Sieć dróg w Europie
  3. Zachowanie się w wypadkach drogowych
   1. Rodzaje wypadków drogowych
   2. Przyczyny wypadków drogowych
    1. Prędkość a wypadki drogowe
    2. Alkohol a wypadki drogowe
    3. Pogoda a wypadki drogowe
   3. Zasady postępowania w wypadkach drogowych
 • Bezpieczeństwo drogowego w przewozach rzeczy
  1. Dodatkowe uprawnienia kierowców
  2. Ograniczenia w ruchu drogowym
  3. Załadunek pojazdów i techniki mocowania ładunków
   1. Bezpieczeństwo przewozu
   2. Obowiązki uczestników przewozu
   3. Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu
   4. Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów
   5. Ograniczenia ładowania pojazdów
   6. Stabilność ładunku
   7. Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe
   8. Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane
   9. Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków
 • Podsumowanie rozdziału

 

 

 

 • Test – przykład dla przewozu osób
 • Test – przykład dla przewozu rzeczy

 

 

 

 • Przykładowe zadania w zakresie przewozu osób
  1. Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu
  2. Zadanie 2 – Harmonogram czasu pracy
  3. Zadanie 3 – Budowanie rozkładu jazdy
  4. Zadanie 4 – Potoki pasażerów
  5. Zadanie 5 – Harmonogram planowania czasu i kosztu wycieczk
 • Przykładowe zadania w zakresie przewozu rzeczy
  1. Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu
  2. Zadanie 2 – Harmonogram zadania przewozowego
 • Przykładowe zadania wspólne dla przewozu osób i rzeczy
  1. Zadanie 1 – Rozliczanie wynagrodzeń i ZUS

 

 

 

 • Odpowiedzi do pytań testowych
 • Bibliografia

 

 

Zacznij naukę już dziś

Skontaktuj się z nami.

 • 537 784 001

 • biuro@tslearn.pl